آزمون نئو

https://relation-plus.com/wp-content/uploads/2022/09/توضیحات-تست-شخصیت-نئو-به-صورت-PNG.pdf آزمون شخصیتی نئو یکی از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه‌ی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط یا این جنبه‌ها را می‌سنجد. این پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی که در 5 شاخص‌های آزمودنی مورد بررسی قرار می‌گیرند،  امکان بررسی جامعی از شخصیت افراد بالغ را فراهم می‌سازد. دوفرم آزمون NEO PI-R از سوی مؤلفان اولیه‌ی آن […]